RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie informuje, że jako administrator danych osobowych użytkowników lokali przetwarza powyższe dane swoich mieszkańców z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. W celu wywiązania się z obowiązku informacyjnego przedstawiamy niniejszym klauzulę informacyjną na temat zasad przetwarzania danych w Spółdzielni i przysługujących z tego tytułu praw:

  • Administrator danych:

Administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni jest Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie przy ul. Fałata 13 wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124767

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Spółdzielnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@ksmprzylesie.pl, bądź drogą pocztową na adres: 75-427  Koszalin ul. Fałata 13.

  • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe na podstawie podstawy prawnej tj. art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym „spółdzielnia ma obowiązek zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków”; przetwarzanie danych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie;

  • Udostępnianie danych osobowych:

Dane użytkowników lokali nie będą udostępniane żadnym podmiotom poza organami państwowymi, które żądają udostępnienia informacji w oparciu o odrębne przepisy prawa oraz podmiotom zewnętrznym, wykonującym usługi na rzecz spółdzielni w celu realizacji obowiązku zarządzania  nieruchomościami.

  • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe użytkowników lokali nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  

  • Okres przechowywania danych osobowych:

Spółdzielnia przechowuje dane osobowe użytkowników lokali przez okres niezbędny do dochodzenia wzajemnych roszczeń; po upływie powyższych terminów oraz po upływie okresu archiwizacyjnego przechowywania dokumentów – dane zostaną usunięte z istniejących zbiorów.

  • Każda osoba fizyczna ma prawo do:

- dostępu do danych osobowych, które go dotyczą,  

- sprostowania danych osobowych, które go dotyczą, 

- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych, które go dotyczą,   

- przenoszenia danych, które go dotyczą,   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • Wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego tj. zarządzania nieruchomościami.  

  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:
Spółdzielnia oświadcza, że dane użytkowników lokali nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; przede wszystkim nie zostaną poddane profilowaniu.

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

AKTUALNOŚCI

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin